Certificaten

Volledig ontzorgd

Organisatie die de uitbesteding via ARGO360 laten verlopen hebben gelijk een IT Asset Disposition (ITAD) plan en voldoen daarmee aan de strenge eisen van de wetgeving op het gebied van afgedankte elektrische apparaten en elektronische apparatuur. Wij zijn WEEELABEX, ISO 9001:2015, ISO14001:2015, ISO 27001, PSO 3 I 30+ en VIHB (geregistreerd bij NIWO) gecertificeerd.

ISO_IEC27001_GB__RGB

ISO 27001

ISO 27001 is een wereldwijd erkende norm op het gebied van informatiebeveiliging. Deze internationale norm is van toepassing op alle typen organisaties (bijvoorbeeld commerciële ondernemingen, overheidsinstanties, non-profitorganisaties). De norm specificeert eisen voor het vaststellen, implementeren, uitvoeren, controleren, beoordelen, bijhouden en verbeteren van een gedocumenteerd Information Security Management System (ISMS) in het kader van de algemene bedrijfsrisico’s voor de organisatie.

ISO 14001

ISO 14001 is de internationaal geaccepteerde standaard met eisen voor een milieumanagementsysteem die werd ontwikkeld door de Internationale Organisatie voor Standaardisatie. Het milieumanagementsysteem wordt gebruikt om een bij de organisatie passend milieubeleid te ontwikkelen en de uitvoering ervan te borgen.

ISO 14001
ISO 9001

ISO 9001

De ISO 9001 is de internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen. De organisatie ISO (Genève) staat in voor het opstellen en beheren van duizenden verschillende normen. De meeste hiervan zijn productgericht, maar enkele normen slaan op generieke managementsystemen. Verreweg de bekendste is de ISO 9001, welke slaat op het managementsysteem voor kwaliteit.

Weeelabex

WEEELABEX is de wettelijk verplichte kwaliteitsnorm voor het be- en verwerken van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. WEEELABEX staat voor Waste of Electric and Electronic Equipment Label of Excellence. De norm geeft invulling aan de Europese richtlijn 2002/96/EC en is sinds 1 juli 2015 wettelijk verplicht.

Weeelabex
PSO-certificaat

PSO 3 | 30+

De PSO (Prestatieladder Socialer Ondernemen van TNO) is de landelijke norm voor inclusief en sociaal ondernemen. Trede 3 | 30+ is de hoogst haalbare certificering. Met deze Trede tonen organisaties op het gebied van sociaal ondernemerschap aan tot de 10% best presterende bedrijven in Nederland te behoren, gericht op de arbeidsparticipatie van kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt. Én dat minimaal 30% van hun personeelsbestand uit mensen uit de PSO-doelgroep bestaat, conform artikel 2.82 van de herziene Aanbestedingswet. Social return is hiermee ook aantoonbaar.

N.I.W.O

Voor alle bedrijven die zich in Nederland bezighouden met het vervoeren, inzamelen, handelen en/of bemiddelen van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen is vermelding op de landelijke VIHB-lijst verplicht. Op grond van de Wet wegvervoer goederen verleent de NIWO Eurovergunningen.

VIHB_K

Meer weten over IT Asset Disposition-samenwerking met ARGO360?

Bel ons voor advies 085 – 800 03 60